บริบทของโรงเรียน
บริบทของโรงเรียน

สถานที่ตั้ง  84 หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

                                 71180           

เนื้อที่          53   ไร่

สีประจำโรงเรียน          ฟ้า ทอง

ปรัชญา                      การศึกษาพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตและสังคม

คำขวัญของโรงเรียน    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ          

คติพจน์                      สาธุ โข สิปปก นาม ขึ้นชื่อว่าการศึกษาประเสริฐแท้

ศูนย์รวมจิตใจ              สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประเภทของโรงเรียน    โรงเรียนสหศึกษา

ระดับที่เปิดสอน            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สังกัด                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8