ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายกตัญญู โลกนิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 – 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เหลืองสด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 – 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายกตัญญู โลกนิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ทั่นเส้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยพร มะลิลา
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 – 2453
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ภุมรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 – 2562
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน