คณะผู้บริหาร

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสมเดช จันทาวุฒิ
ครู คศ.3

นายกำธร สังข์มา
ครู คศ.2

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
ครู คศ.2