คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสุทัศน์ เที่ยงอ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมเดช จันทาวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกำธร สังข์มา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ