คณะผู้บริหาร

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสมเดช จันทาวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกำธร สังข์มา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ