กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธีรา ใจอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรากรณ์ นาถมทอง

นางสาวบุตรตรี บานบุรี

นางสาวมารียา หะยีเดล
ครูผู้ช่วย