กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธีรา ใจอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุตรตรี บานบุรี

นางสาวมารียา หะยีเดล
ครูผู้ช่วย