กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธีรา ใจอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุตรตรี บานบุรี
ครู คศ.2

นายกิตติชัย ทองทวี
ครู คศ.1