นักการภารโรง

นายก้องเพชร แสงกล้า

นายสมพร มีนาง

นายศักชัย ละสะวันตา
ครูหอพัก