กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิลาวรรณ จันทะเน
ครูผู้ช่วย

นางราตรี เทพรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ
ครูผู้ช่วย

นางพัทธ์ธีรา เดชสาร
ครูอัตราจ้าง