กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมณีนุช นุ่มจิตต์
ครูผู้ช่วย

นายนิรุต ทวีวัฒนพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางพัทธ์ธีรา เดชสาร
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศร นิลรัศมี
ครูผู้ช่วย