กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางราตรี เทพรอด
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ
ครู คศ.1

นางพัทธ์ธีรา เดชสาร
ครูอัตราจ้าง