กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิลาวรรณ จันทะเน
ครู คศ.1

นางราตรี เทพรอด
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ
ครู คศ.1

นางพัทธ์ธีรา เดชสาร
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐพล เจริญทัศน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชมพู พนาสุขสันต์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู