กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปัณณวิชญ์ ซาไข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมฤทัย พาที
ครู

นางสาวจุฑามาศ พุ่มศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา ทองแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปานรวี สายกฤษณะ
ครูผู้ช่วย

นายชรินทร์ เกิดพุ่ม
่ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปนีย์ ภู่พล้บ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรสรินทร์ สืบหยิ่ว
พนักงานราชการ

นางสาววรรณิศา เซี่ยงฉี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชลลดา เหมือนวงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู