กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมฤทัย พาที
ครู

นางสาวจุฑามาศ พุ่มศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา ทองแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปานรวี สายกฤษณะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรสรินทร์ สืบหยิ่ว
พนักงานราชการ