กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมฤทัย พาที
ครู

นางสาวสุกกัญญา ตาปิน
ครู

นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ พุ่มศิริ
ครู

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา ทองแดง
ครู

นางสาวปารมี ศิริคะรินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรสรินทร์ สืบหยิ่ว
พนักงานราชการ

นางสาวโชติกา จันทร์คง
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู