กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมฤทัย พาที
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา ทองแดง
ครู

นางสาวสุกัญญา ตาปิน
ครู

นางสาวปารมี ศิริคะรินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุลาวรรณ วิ่งปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา บ่อทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววันเพ็ญ ปภัทร์สิริสกุล
ครูอัตราจ้าง