กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญทิ้ง สืบเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายันต์ พิกุลไทยประภา
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่อง
ครู คศ.1

นางสาวยุภา นิยมสุข
ครูผู้ช่วย