กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญทิ้ง สืบเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายันต์ พิกุลไทยประภา
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่อง
ครู คศ.1

นางสาวกิตติยา น้อยต้นวงษ์
ครู คศ.1