กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญทิ้ง สืบเทพ
่ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายันต์ พิกุลไทยประภา
ครู

นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่อง
ครผู้ช่วย

นางสาวกิตติยา น้อยต้นวงษ์
ครูผู้ช่วย