กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบุญทิ้ง สืบเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสายันต์ พิกุลไทยประภา
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่อง
ครู คศ.1

นางสาวยุภา นิยมสุข
ครูผู้ช่วย