กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเดช จันทาวุฒิ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ครู

นายไพโรจน์ สารารัมย์
ครู

นายชนา นาคทองดี
พนักงานราชการ