กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมเดช จันทาวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ สารารัมย์
ครู คศ.1