กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเดช จันทาวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ สารารัมย์
ครู คศ.1

นายชนา นาคทองดี
พนักงานราชการ

นางสาวสิริรัตน์ อุ้มไกร
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู

นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู

นายรัฐธรรมนูญ อ่อนคำ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู

นายพีรณัฐ ผาภูมิเรื่องลือ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู