กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเดช จันทาวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ เสมทับ
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ สารารัมย์
ครู คศ.1

นายชนา นาคทองดี
พนักงานราชการ