กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทรงพล ศรีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ สุธรรม
ครูผู้ช่วย

นายจิรานุวัฒน์ แจ่มแจ้ง
ครูอัตราจ้าง