กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกำธร สังข์มา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
ครู

นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
ครู

นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์
ครู

นางสาวสุณิสา อุดมสุข
ครู

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
ครู

นางสาวชลธิชา พวงพยอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทวัน เอรวัล
ครูผู้ช่วย

นายอภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
ครููผู้ช่วย

นาสาววิภาวรรณ พุ่มเจริญ
พนักงานราชการ

นางนิตยา ละสะวันตา
ครูอัตราจ้าง

นายสมชาย รักสม
ครูอัตราจ้าง

นายเอกราช ราชอุบล
ครูอัตราจ้าง