กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
ครู คศ.2

นายอภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปิลา
ครู คศ.1

นาสาววิภาวรรณ พุ่มเจริญ
พนักงานราชการ

นายเอกราช ราชอุบล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา พรรณภักดี
ครูอัตราจ้าง