กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกำธร สังข์มา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
ครู คศ.2

นายอภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปิลา
ครู คศ.1

นาสาววิภาวรรณ พุ่มเจริญ
พนักงานราชการ

นายภาคภูมิ บุญพึ่ง
พนักงานราชการ

นายเอกราช ราชอุบล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา พรรณภักดี
ครูอัตราจ้าง