กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกำธร สังข์มา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอนงค์ จันทาวุฒิ
ครู คศ.2

นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
ครู คศ.2

นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา พวงพยอม
ครู คศ.1

นางสาวนันทวัน เอรวัล
ครู คศ.1

นายอภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
ครููผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ปิลา
ครูผู้ช่วย

นาสาววิภาวรรณ พุ่มเจริญ
พนักงานราชการ

นางนิตยา ละสะวันตา
ครูอัตราจ้าง

นายสมชาย รักสม
ครูอัตราจ้าง

นายเอกราช ราชอุบล
ครูอัตราจ้าง