กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่ง
ครู

นายศราวุฒิ จิตบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริกุล เชาวน์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ ใจอ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ

MR.Roy Harry Watson
ลูกจ้างชั่วคราว

Ms. Ye Weijia