กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่ง
ครู

นายศราวุฒิ จิตบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริกุล เชาวน์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ ใจอ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ