กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศราวุฒิ จิตบรรจง
ครู คศ.1

นางสาวศิริกุล เชาวน์ศิริ
ครู คศ.1

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครู คศ.1

นายณัฐพงศ์ ไอจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครู คศ.1

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ