กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไปรยา แสงมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครู คศ.1

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครู คศ.1

นางสาวพจนาถ กลีบสัตบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะพร เสมอเหมือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ