กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศราวุฒิ จิตบรรจง
ครู คศ.1

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครู คศ.1

นายณัฐพงศ์ ไอจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครู คศ.1

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ