กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวไปรยา แสงมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครู คศ.1

นายณัฐพงศ์ ไอจ้อย
ครู คศ.1

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครู คศ.1

นางสาวพจนาถ กลีบสัตบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะพร เสมอเหมือน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ