คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจริต ศิริอิ่มสำราญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ทั่นเส้ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภชัย เต็มอิ่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมณฑล มีคติธรรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวนิช แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพร สุวรรณปาล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรจิตร พิ่มนิคม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ พวงสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ภูมรินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกาญจนเขตวิมล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศลกาญจนวัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกำธร สังข์มา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ รักสม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สุขสว่าง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ จิรวัฒน์ธนากุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา ละสะวันตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน